Oceľové stacionárne nádrže na naftu a benzín

  • odkaľovanie nádrží
  • čistenie nádrží, skúšky tesnosti, meranie hrúbky stien ultrazvukom
  • vystavenie protokolov o technickom stave nádrží podľa STN 75 3415 a STN 6 50201
  • kalibrácie nádrží laserom s vydaním kalibračných tabuliek
  •  
Scroll to Top